برسد به دست تو | بلاگ

برسد به دست تو

تعرفه تبلیغات در سایت

حرفهایت راچندین بارخواندم. دیدم نه. نیستم. درمیان حرفهایت نیستم. قبلا هم نبودم. فقط کاش همان زمان هم مثل حالا میدانستم. که نیستم. نبودن درعین بودن! کمی درکش سخت است. از دردگفتن انگار کارهمه شده. هیچ استعدادی نمیخواهد. نوشتن. دیشب استاد بهمنی دربرنامه ی دورهمی حرف جالبی زد. گفت شاعر وجودندارد. این شعر است که شاعر راکشف میکند. حرفهای متفکرانه ای میزد. دلم میخواست از نزدیک ببینمش. کاش تهران بودم. کاش به شاعرهایی که دلم میخواست ببینمشان وباآنهاحرف بزنم دسترسی داشتم. شاید روزی به کافه شعرمان دعوتشان کنیم وبیایند. کسی چه میداند؟ 
گشتم اما ندیدم. فقط یک تکه ازحرفهایت مربوط به من بود انگار. همان جا که گفتی بدی اینجا نوشتن این است که حرفهایت جابه جامیشود. به یکی میگویی و دیگری برمیدارد. من همینجا به توقول میدهم که حرفهایت راهرگز برندارم. مراببخش اگر تمام این مدت حرفهای تورابرداشتم و ...حرفهایی که دیرفهمیدم مربوط به من نبودند. خیلی دیر. شاید چندان تقصیر من نبود. خب من هم مینویسم. اما تمام حرفهایم مخاطبشان مشخص اند. حرفهای من گنگ نیستند. شخصیت های زندگی من انگار بانام های خاص خودشان مثل اشخاص یک داستان دراینجا حضور دارند اما تو که مینویسی، نه تنهامن بلکه شاید آنکسی که بااوحرف میزنی هم نفهمد که تو دقیقا بااوهستی. شاید هم عمدا اینطور مینویسی که فکر چندین نفر را درگیرکنی. وبعد لذت ببری ازینکه بفهمد اصلا وجود نداشته و توهمی بیش نبوده. خب، حالا میتوانی لذت ببری. ومطمعن باشی که من کوچکترین اعتراضی به تونخواهم کرد:). همیشه اینطور است. وقتی کسی را دوست دارم، باتمام بدیهای وجودش است. بدی هایش شاید اول برایم آزاردهنده باشد. اما کم کم عادت میکنم. به دردکشیدن از دوست داشتن های عمیقی که عمقشان راخودم هم نمیدانم. آنگاه شروع میکنم به دوست نداشتن. عادت کردن به دوست نداشتن. وچقدر سخت است. اما عادت، عادت است. آدم به مرداب هم عادت میکند چه برسد به دوست نداشتن. به دردعادت میکنیم. وزمانی به خودمان می آییم ومیبینیم خودی وجود ندارد. ما پر شده ایم از خودی که دیگران ازماساخته اند. نه فقط تو. بلکه من هم شاید تمام این سالها خودم نبودم. وشاید حالا وقت آن است که خودم باشم. خود خودم. مراببخش که حرفهایت را برداشته بودم. مراببخش که دیگر فرصت برگرداندن آنها به توراندارم. فقط میتوانم بگذارمشان زمین و بروم. بروم و پشت سرم را هم نگاه نکنم:)

برسد به دست تو,...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : يکشنبه 5 دی 1395 ساعت: 5:25